Oficiální webové stránky obce Klokočí
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Klokočí

2. Důvod a způsob založení

Obec Obec Klokočí (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne 1.1.1980 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Popis obecního úřadu v Klokočí

Ing. Marek Dohnal
starosta
602 514 342
ou@obecklokoci.cz
obec.klokoci@tiscali.cz
Pavel Částečka
místostarosta
602 271 333
ou@obecklokoci.cz
Ing. Vendula Mazuchová
účetní
603 555 063
obec.klokoci@tiscali.cz

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Klokočí
  Klokočí 40
  753 61  Hranice IV

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Klokočí
  Klokočí 40
  753 61  Hranice IV

 • 4.3 Úřední hodiny

 • Pondělí   17:00 - 19:00

  Středa    17:00 - 19:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon:

 • 602 514 342
 • 603 555 063

4.5 Čísla faxu

není

4.6 Adresa internetové stránky

http://www.obecklokoci.cz

4.7 Adresa e-podatelny

Elektronická podatelna

4.8 Další elektronické adresy

ou@obecklokoci.cz
obec.klokoci@tiscali.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 5531955319
kód banky: 0800
banka: Česká spořitelna

6. IČ

00301361

7. DIČ

CZ00301361

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

Vyhlášky a předpisy

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Poskytnuté informace v roce 2019

Ev.číslo žádosti

Datum podání žádosti

Předmět žádosti o informaci dle zákona  106/1999 Sb

Dat. odeslání odpovědi

Odpověď na žádost
o informaci
1.  18.8.2019 Dotaz ohledně nabídky ve smyslu veřejných zakázek  20.8.2019  Poskytnutí informace podle zákona 106 - 1-2019.pdf

 

Poskytnuté informace v roce 2018

Ev.číslo žádosti

Datum podání žádosti

Předmět žádosti o informaci dle zákona  106/1999 Sb

Dat. odeslání odpovědi

Odpověď na žádost
o informaci
1. 21.5.2018 Dotazy ohledně připravenosti na GDPR 25.5.2018 emailem

 

Odpověď 1.pdf

2. 12.6.2018 Seznam právnických osob, které mají dluh vůči obci, jenž je po datu splatnosti alespoň 300 dnů

20.6.2018 datovou zprávou

 

Poskytnutí informace podle zákona 106 - 2.pdf

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

http://www.rzp.cz/

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik