Obecní web Klokočí
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Důvod a způsob založení

Obec Klokočí má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje:

  • zastupitelstvo obce - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

 Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

100,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

2,50 Kč

paušál provozních nákladů (materiál, energie)

15,00 Kč

ostatní náklady

dle skutečně
vynaložených nákladů

Formuláře

Žádost o poskytnutí informací

 

Výroční zpráva o poskytování informací

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

  Informace poskytnuté na žádost individuálnímu žadateli.

 

Poskytnuté informace v roce 2019

 

Ev.číslo žádosti

Datum podání žádosti

Předmět žádosti o informaci dle zákona  106/1999 Sb

Dat. odeslání odpovědi

Odpověď na žádost
o informaci
1.  18.8.2019 Dotaz ohledně nabídky ve smyslu veřejných zakázek  20.8.2019  Poskytnutí informace podle zákona 106 - 1-2019.pdf
         

 

Poskytnuté informace v roce 2018

 

Ev.číslo žádosti

Datum podání žádosti

Předmět žádosti o informaci dle zákona  106/1999 Sb

Dat. odeslání odpovědi

Odpověď na žádost
o informaci
1. 21.5.2018 Dotazy ohledně připravenosti na GDPR 25.5.2018 emailem

 

Odpověď 1.pdf

2. 12.6.2018 Seznam právnických osob, které mají dluh vůči obci, jenž je po datu splatnosti alespoň 300 dnů

20.6.2018 datovou zprávou

 

Poskytnutí informace podle zákona 106 - 2.pdf

 

Poskytnuté informace v roce 2017

Ev.číslo žádosti Datum podání žádosti Předmět žádosti o informaci dle zákona  106/1999 Sb Dat. odeslání odpovědi Odpověď na žádost
o informaci
1. 16.2.2017 Zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2017

16.3.2017 datovou zprávou

 

Odpověď 1.pdf

2. 21.3.2017 Poskytnutí informací týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci

22.3.2017 datovou zprávou

 

Odpověď 2.pdf

3. 5.7.2017 Poskytnutí informací týkajících se nastavení smluvních vztahů se společností EKOKOM

14.7.2017 datovou zprávou

 

Odpověď 3.pdf

4. 16.8.2017 Poskytnutí informací týkajících se problémů se škodami způsobenými ptáky

17.8.2017 emailem

 

Odpověď 4.pdf

5. 15.6.2017 Poskytnutí informací - Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017

23.6.2017 písemně

 

Odpověď 5.pdf

 

Poskytnuté informace v roce 2016

Ev.číslo žádosti Datum podání žádosti Předmět žádosti o informaci dle zákona  106/1999 Sb Dat. odeslání odpovědi Odpověď na žádost
o informaci
1. 5.2.2016 Zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2016

16.3.2017 datovou zprávou

 

Odpověď 1.pdf